Se alla

Uppfylla vallöften – arbete pågår 2022-26

Liberalerna Lomma-Bjärred ingår i alliansstyret (M,L,C,KD) i Lomma kommun och innehar 3 mandat av 45 och är näst största parti i Alliansen.

Liberala ledamöter sitter med i arbetsutskott och påverkar kontinuerligt det politiska arbetet. Nedan är några vallöften vi uppnått och en del som vi fortsättningsvis kämpar hårt för att uppnå.

Valfilm Liberalerna Lomma-Bjärred

Kulturhus i Bjärred

i valmanifestet stod att vi ville ha en stor samlings och mötesplats i Bjärred och bygga nytt bibliotek och kulturskola. Vi ville också tidigarelägga kulturporten 2030 till mandatperioden 2022-26.

Kulturhus planeras nu invigas 2026 på Bjärreds vångar. Det kommer att bli en byggnad i fyra plan med en lokalyta på 3000 kvadratmeter. Ytorna ska fördelas mellan bibliotek, kulturskola och föreningsliv. En konsthall och mindre café’ ska också ingå i konceptet.

I liberalerna vill vi också se en kommunhusfilial i kulturhuset, som kan erbjuda service till kommuninvånare och där man kan samtala med politiker och tjänstemän. Läs mer om Bjärreds Vångar här.

Kunskapsskola

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför sätter liberaler alltid förskolan och skolan först.

Behörighet till gymnasiet vårtermin 2023.      Genomsnittligt Salsa – värde 2019-2022

 • Bjärehovskolan: 97,9 %                                                 7
 • Karstorp Södra: 90,3 %                                                 8
 • Pilängskolan: 96,2 %                                                     16
 • Rutsborgskolan: 96,3 %                                                 6
 • Montessori Bjerred 100%                                            12
Källa: Skolverkets statistik.
Skolverkets analysverktyg Salsa mäter hur väl en skola lyckas utifrån sina  socioekonomiska förutsättningar.
Ett värde över noll visar att skolan lyckas bättre än väntat utifrån sina förutsättningar. Negativa värden visar motsatsen. 

Höjd elevpeng i grundskolan 

Vi kämpar hårt för att få med oss andra partier på att höja elevpengen i grundskolan. Peng per elev i grundskolan i Lomma kommun är 96 242 kronor, genomsnittet i övriga Sverige är 101 015 kr.

I förskolan har barnpengen tidigare varit lägre än riket, fram till 2020 då pengen till varje barn i Lomma kommun hamnade på 158 550 (mot 156 377 i övriga Sverige). Detta tack vare oss i liberaler.

Mer pengar till varje elev möjliggör höjd kvalitet på undervisning som stödjer och stimulerar alla elever, större andel tryckta läromedel, tillgängligare elevhälsa, förbättrad studie- och yrkesvägledning och modernisering av lärmiljöer med mera.

Fler böcker i skolan

Skolminister Lotta Edholm (L) och flera skolforskare bland annat Catarina Player är eniga om att skolan måste ha fler böcker och mer papper och penna för att elever ska lära bättre. Digitala verktyg är viktiga men måste användas med förnuft och pedagogisk eftertänksamhet.

Regeringen satsar sedan hösten 2023 en halv miljard om året för att barn ska få fler fysiska läroböcker i skolan.

För Lomma kommuns del innebär det 2,2 miljoner från staten till böcker, dessutom har Barn och Utbildningsnämnden skjutit till 2,2 miljoner, vilket innebär att barn och unga får böcker för 4,4 miljoner år 2023.

– Vi vet att Sverige har mindre av riktiga böcker i klassrummen jämfört med många andra länder och det måste vi göra nånting åt. Fler böcker till eleverna är ju ett sätt att möta den här utvecklingen men sen måste vi också ha digitala hjälpmedel. Digitalisering kan vara fantastiskt bra för elever som har olika typer av svårigheter i skolan, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Ökat antal legitimerade förskollärare. Antalet legitimerade förskollärare i kommunens verksamheter ska öka. Idag har kommunen 52% legitimerade förskollärare, rikssnittet är 39,5%.

Införa förste förskollärare. Med lön och utvecklingsmöjligheter följer status och att fler väljer att utbilda sig till förskollärare. Fler karriärsteg och individuell lönesättning i offentliga yrken är viktigt för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

Utöka professionsprogram. Hösten 2020 startades ett professionsprogram för förskollärare med syfte att höja kvaliteten på planering, undervisning, uppföljning, utvärdering och bedömning av barns lärande.

Liberalerna Lomma-Bjärred vill att det sker en utökning av den här typen av professionsprogram. Det går inte att komma ifrån att oavsett organisationsform så är det professionell, kunnig och motiverad personal som skapar en god lärmiljö för våra barn.  

Trygghetsboende för äldre

Liberalerna Lomma-Bjärred vill att det byggs ett trygghetsboende på Bjärreds vångar med cirka 150 platser och ett trygghetsboende i Lomma med cirka 50 platser.

I kommunen finns ett stort antal äldre som gärna skulle flytta till en mindre bostad. De har inte ett vård och omsorgsbehov som motsvarar ett biståndsbeslut om särskilt boende, däremot finns ett behov att flytta till något som kan öka tryggheten och minska risker för social isolering vid tilltagande fysisk svaghet.

Trygghetsboendet ska vara en boendeform som uppmuntrar äldre att leva självständigt. Det ska finnas möjlighet till sociala aktiviteter inriktat på såväl utemiljö, sport, kultur och nöjen. Fastigheterna ska ha tillgång till gemensamma utrymmen bland annat restaurang, bibliotek och friskvård. En boendevärd ska finnas tillgänglig.

Boende ska ses som en resurs som aktivt kan bidra till att vara med och utforma sociala aktiviteter tillsammans med personal och civilsamhället. Det ska också vara starkt fokus på aktiviteter som leds av arbetsterapeut och sjukgymnast med inriktning på rehabiliterande och fysiska aktiviteter. Valmöjlighet till halvpension och helpension avseende måltider ska erbjudas.

Fortsätta påbörjad satsning på äldreomsorgsreform

Reformen innebär att medarbetare i äldreomsorgen får möjlighet att avsätta ca 15 procent av arbetstiden till kompetensutveckling. Det handlar om utbildningar inom områden som demens, diabetes, läkemedelshantering, och it-färdigheter med mera. Det kommer även att satsas på riktade utbildningar. Exempel på detta kan vara en serie seminarier om bemötande och värdegrund.

 • utveckla yrkes-SFI mot äldreomsorgen

För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar svenska. Nysvenskar spelar en viktig roll inom äldreomsorgen. Det är viktigt att kommunen ger alla anställda rätt förutsättningar och utbildning för att kunna läsa instruktioner, dokumentera och kommunicera med de boende.

Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare

Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare. Det är när samma person knackar på dörren varje dag som omsorgstagare och omsorgspersonal kan bygga en relation och känna en ömsesidig trygghet. Liberalerna vill minska antalet personer kring varje omsorgstagare.

Läkare på äldreboenden 

Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs i kommunerna får de inte anställa läkare. Geriatriker och allmänläkare ska kunna anställas av äldreboenden.

Bristyrken inom omsorgen och vården ska bli drömyrken

 • Upprätta tydliga karriärmöjligheter inom vården och omsorgen
 • Erbjud betald specialistutbildning till bristyrken
 • Höj ersättningen för arbete vid obekväma arbetstider

I januari 2024 höjer regionen OB-ersättningen i vården med 100 procent på kvällar och nätter och 50  procent på helger. Detta innebär att även Lomma kommun måste följa med i den löneutvecklingen.

 •  Inför hyrstopp för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

I regionen införs från och med 1 oktober 2023 hyrstopp för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Lomma kommun måste följa regionens exempel och satsa på egna medarbetare och utökad grundbemanning.

Professionens parti. Lomma kommuns absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Utan medarbetarnas kompetens, engagemang och hårda arbete är verksamheterna ingenting. Samtliga medarbetare fyller en viktig roll.

Liberalerna vill skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna arbeta på toppen av sin kompetens, trivas på sin arbetsplats och känna att de har inflytande. Liberalerna är professionens parti.Utbildning och arbete ska alltid löna sig.

Inrätta familjecentral/familjens hus i Lomma och i Bjärred

”Inget barn ska hamna mellan stolarna” I regionen har liberalerna länge drivit att varje skånsk kommun ska ha minst en familjecentral där Mödravårdcentral (MVC), Barnavårdcentral (BVC), öppen förskola och socialtjänst finns samlat. Förra mandatperioden lade liberalerna i Lomma kommun en motion om en utvidgad familjecentral kallat familjens hus som skulle följa barnet upp i vuxen ålder och ha utökat samarbete med BUP Barn och ungdomspsykiatrin. Motionen röstades ned.

Krångliga regler, byråkrati och föråldrad lagstiftning ska inte stå i vägen när barn och unga behöver hjälp. Det måste finnas bättre helhetslösningar för stöd och vård så att ingen utsatt ung hamnar mellan stolarna. Vi vill därför inrätta en familjecentral/familjens hus i Lomma och i Bjärred.

Du kan läsa mer om vad liberalerna vill inom regionen med ansvar för till exempel sjukvård och kollektivtrafik på

skane.liberalerna.se/politik

Höjt fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhållet höjs 4 miljoner 2024 och 2025, vi liberaler jobbar för att det ska användas till fastighetsunderhåll av förskolor och grundskolor.

Likvärdiga förskolor och skolor. Därför vill vi rusta upp förskole och skolbyggnader och modernisera lärmiljön i Bjärred, Borgeby och Flädie. Satsningen på underhåll är bara påbörjad. Förskolor och skolor i Bjärred, Borgeby och Flädie måste få en upprustning och modernisering av lärmiljöer både inomhus och utomhus.

Framtida gymnasieskola i Lomma kommun

Liberalerna Lomma-Bjärred är positiva till etablering av gymnasieskola i kommunen och vill att följande ingår i utformandet av gymnasieskola

 • Teoretiska program
 • Internationell inriktning (unik nisch) möjlighet att läsa utomlands en termin i Europa
 • Samarbete med SLU och inriktningar mot gröna och marina näringar
 • Samarbete med det lokala näringslivet
 • Möjliga NIU (Nationella idrottsutbildningar) t.ex. segling, vindsurfing, kite m.m.

Gymnasiesärskola/anpassad gymnasieskola, ville vi liberaler i början av diskussionerna skulle ingå i Lommas gymnasieskola, nu har samverkansavtal skrivits med Lund och anpassad gymnasieskola för Lommas elever är från och med hösten 2023, Långa Längan på Campus Vipan i Lund.

Fritt Sök ger gymnasieelever i hela Skåne samma möjlighet att komma in på sin drömutbildning och drömskola oavsett vilken kommun de bor i. För att kvaliteten på gymnasieutbildningar ska hållas uppe är konkurrens nödvändig och genom att en av Sveriges bästa skolkommuner i framtiden kommer kunna erbjuda en gymnasieskola kan kvaliteten höjas.

Fritt sök är en frihetsreform för Skånes ungdomar som bygger på att din bakgrund inte ska avgöra din framtid. Gymnasieelever gynnas av gränsöverskridande samarbeten, på så vis kan de utbyta erfarenheter och idee’r som berikar både deras utbildning och livsval.

För oss liberaler är det viktigt att Fritt sök kan leva vidare på sikt, visst är det så att även om inte Lomma kommun bygger gymnasium så kommer kommunens ungdomar garanteras plats i Lund och Malmö, men med en period av platsbrist finns det risk att fritt sök återigen blir ifrågasatt.

Förbättra Idrottens möjligheter

• Lomma IP

ombyggnation, fotbollsplaner inklusive omklädningsrum och läktare runt 38 miljoner

Nybyggd idrottshall i Karstorp, Lomma

Större andel hyresrätter

Minst 20% hyresrätter vid nybyggnation. Kommuninvånare ska kunna välja boendeform, om man av olika skäl vill bo i hyresrätt ska man kunna välja att göra så. Kommuninvånare ska kunna bo kvar i kommunen om livet tar sig en oväntad vändning, eller vill hitta en lägenhet när villan känns för stor.

Nystart i kommunens företagsarbete

Näringslivsstrateg

Lomma behöver en nystart i relationen mellan kommunen och dess företagare. Liberalerna Lomma-Bjärred gick till val på att införa en näringslivsstrateg. Från och med 2024 ska en näringslivsstrateg finnas i kommunen. Näringslivsstrategen ska bland annat jobba uppsökande för att skapa nyetableringar av företag i kommunen Företag ska vilja etablera sig i och handla med Lomma kommun, det vill vi få till genom att;

 • Aktivt informera kring de nya reglerna som ger mindre företag möjlighet att gå ihop och som grupp lämna anbud på kommunens upphandlingar.
 • Främja lokala företag vid inköp i den mån det är möjligt.
 • Inkorporera kommunens företag mer i planprocessen för att hitta synergieffekter och möjliggöra för en mer långsiktig planering.

Servicen ska också förbättras till företagen med hjälp av årliga företagsundersökningar och förbättringsmål.

Liberalerna välkomnar alla företag till kommunen; alltifrån gröna näringar, tillverkande företag, teknikbolag och startups till butiker, caféer och restauranger.

Liberalerna kan samtala och söka lösningar med alla partier i sakfrågor, men Liberalerna i Lomma kommun och på riksplan kommer inte att ingå i ett styre/regering som inbegriper Sverigedemokraterna.

Vägen fram till gymnasieskola och kommunhus  – tidslinje med protokoll 

Läs mer: Självständigt L avviker från allianslinje, lokalisering av gymnasieskola behöver utredas mer, nej kulturport i Bjärred 2030, nej till stängning Lärkans förskola

Högre andel hyresrätter behövs för invånarnas skull 

Satsa på livskvalitet för äldre och bygg trygghetsboende på Bjärreds vångar och i Lomma

Nej till pengar till niors demokratiresor 

Aktuella frågor ”Barnkonventionen måste ligga till grund för beslut som rör flyktingfamiljer” 

Lokaltidning juni 2022 därför ska du rösta på Liberalerna Lomma-Bjärred

Lokaltidning augusti 2022 – därför ska du rösta på Liberalerna Lomma-Bjärred i kommunvalet

Valmanifest 2022

Sociala medier

 • Följ på: