Se alla

Valmanifest 2022

En röst på Liberalerna Lomma-Bjärred i kommunvalet 2022 är en röst på:

Kunskapsskola. Likvärdiga förskolor och skolor. Höjd elevpeng.

Trygghetsboende för äldre. Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare. Läkare på äldreboenden. Bristyrken inom omsorgen och vården ska bli drömyrken.

Idrotts- kultur och eventcenter i Borgeby. Höjda föreningsbidrag. Fler motionsplatser för alla åldrar sammanlänkat med elljusspår. Temalekplats i Bjärred.

Bättre underhåll av grönytor och bättre renhållning av offentliga platser.

Bättre belysning på offentliga platser. För att öka tryggheten för alla invånare, vill vi förbättra belysningen vid gång- och cykelbanor och andra offentliga platser.

Minst 20% hyresrätter vid nybyggnation.

Vi är och har varit borgerlighetens sociala samvete. Engagemang för den enskilda människan och det stora blå hjärtat kännetecknar oss.

Vi värnar den liberala demokratin och utveckling av lokaldemokratin.

Vi står alltid upp mot antidemokratiska krafter och extremism i alla former.

En röst på liberalerna är en röst för demokrati, kunskap, mångfald och att sätta stopp för hedersförtrycket.

Rösta på Liberalerna Lomma-Bjärred!

Läs mer om förslagen nedan:


Hälsa, vård och omsorg

Trygghetsboende för äldre

Trygghetsboende för äldre. I kommunen finns ett stort antal äldre som gärna skulle flytta till en mindre bostad. De har inte ett vård och omsorgsbehov som motsvarar ett biståndsbeslut om särskilt boende, däremot finns ett behov att flytta till något som kan öka tryggheten och minska risker för social isolering vid tilltagande fysisk svaghet. Liberalerna Lomma-Bjärred vill att det byggs ett trygghetsboende på Bjärehovsområdet och Bjärreds vångar med cirka 150 platser och ett trygghetsboende i Alnarp med cirka 50 platser. I Alnarp beräknas tågstationen vara färdig 2026 och då kommunen avser planlägga en del av Alnarpsområdet i nära anslutning till tågstationen för bostadsändamål öppnas här fina möjligheter för ett trygghetsboende med goda kommunikationsmöjligheter. Även Bjärreds vångar med runt 900 framtida bostäder kommer präglas av utbyggd infrastruktur.

Trygghetsboendet i Bjärred och Alnarp ska vara en boendeform som uppmuntrar äldre att leva självständigt. Det ska finnas möjlighet till sociala aktiviteter inriktat på såväl utemiljö, sport, kultur och nöjen. Fastigheterna ska ha tillgång till gemensamma utrymmen bland annat restaurang, bibliotek och friskvård. En boendevärd ska finnas tillgänglig. Boende ska ses som en resurs som aktivt kan bidra till att vara med och utforma sociala aktiviteter tillsammans med personal och civilsamhället. Det ska också vara starkt fokus på aktiviteter som leds av arbetsterapeut och sjukgymnast med inriktning på rehabiliterande och fysiska aktiviteter. Valmöjlighet till halvpension och helpension avseende måltider ska erbjudas.

Trygghetsboendet har ofta en åldersgräns på minst 70 år för att man ska få flytta in. Denna åldersgräns är ett krav för att ett boende ska få statligt investeringsstöd.

Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare

Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare. Det är när samma person knackar på dörren varje dag som omsorgstagare och omsorgspersonal kan bygga en relation och känna en ömsesidig trygghet. Liberalerna vill minska antalet personer kring varje omsorgstagare.

Läkare på äldreboenden 

Läkare på äldreboenden. Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs i kommunerna får de inte anställa läkare. Geriatriker och allmänläkare ska kunna anställas av äldreboenden.

Fortsätta påbörjad satsning på kompetensutveckling

 • demens och läkemedelsutbildning
 • bemötande och värdegrunds utbildning
 • utveckla yrkes-SFI mot äldreomsorgen

För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar svenska. Nyanlända spelar en viktig roll inom äldreomsorgen. Det är viktigt att kommunen ger alla anställda rätt förutsättningar och utbildning för att kunna läsa instruktioner, dokumentera och kommunicera med de boende.

Bristyrken inom omsorgen och vården ska bli drömyrken

 1. Upprätta tydliga karriärmöjligheter inom vården och omsorgen.
 2. Stärk möjligheterna att påverka sitt eget schema inom vården och omsorgen.
 3. Höj ersättningen för arbete vid obekväma arbetstider.
 4. Avsätt dedikerad fortbildningstid.
 5. Erbjud betald specialistutbildning till bristyrken.

Professionens parti. Lomma kommuns absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Utan medarbetarnas kompetens, engagemang och hårda arbete är verksamheterna ingenting. Samtliga medarbetare fyller en viktig roll. Liberalerna vill skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna arbeta på toppen av sin kompetens, trivas på sin arbetsplats och känna att de har inflytande. Liberalerna är professionens parti.Utbildning och arbete ska alltid löna sig.

Förskola och grundskola

Kunskapsskola. Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför sätter liberaler alltid förskolan och skolan först.

Höjd elevpeng grundskola. Därför att det möjliggör tillgängligare elevhälsa, höjd kvalitet på undervisning som stödjer och stimulerar alla elever, tryckta läromedel, förbättrad studie och yrkesvägledning, modernisering av lärmiljöer, höjd kvalitet på måltider mm.

Det finns inga genvägar till höga skolresultat: hårt arbete från elever och personal, ständigt fokus på kunskapsutveckling. I Lärarförbundets ranking 2021 ligger Lomma kommun på plats 258 av 290 i kategorin resurser till undervisning. Elevpengen ligger under riket och skånesnittet. Lärartäthet plats 274.

Kostnad per grundskoleelev är något lägre i Lomma än övriga Sverige 96 242 kronor, genomsnittet i Sverige är 101 015 kr.

Samma förhållande har gällt inom förskolan förut – lägre elevpeng än riket, fram till 2020 då kostnaden per barn i Lomma kommun i förskolan hamnade på 158 550 mot 156 377 i övriga Sverige. Höjd elevpeng i förskolan har vi liberaler drivit och kämpat hårt för, nu återstår att även höja elevpengen i grundskolan.

Valfrihet. Föräldrar ska kunna välja förskola, utifrån vad som passar bäst för deras barn. Vi liberaler vill satsa på att lyfta och profilera våra kommunala förskolor, alla ska vara lika bra men med olika inriktningar och olika storlekar.

Ökat antal legitimerade förskollärare. Antalet legitimerade förskollärare i kommunens verksamheter ska öka. Idag har kommunen 52% legitimerade förskollärare, rikssnittet är 39,5%.

Införa förste förskollärare Med lön och utvecklingsmöjligheter följer status och att fler väljer att utbilda sig till förskollärare. Fler karriärsteg och individuell lönesättning i offentliga yrken är viktigt för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

Utöka professionsprogram. Hösten 2020 startades ett professionsprogram för förskollärare med syfte att höja kvaliteten på planering, undervisning, uppföljning, utvärdering och bedömning av barns lärande. Liberalerna Lomma-Bjärred vill att det sker en utökning av den här typen av professionsprogram. Det går inte att komma ifrån att oavsett organisationsform så är det professionell, kunnig och motiverad personal som skapar en god lärmiljö för våra barn.  

Likvärdiga förskolor och skolor. Därför vill vi rusta upp förskole och skolbyggnader och modernisera lärmiljön i Bjärred, Borgeby och Flädie. I årets budget (2022) sker det en utökning till underhåll med nästan 5 miljoner på initiativ av oss liberaler. Satsningen är bara påbörjad. Förskolor och skolor i Bjärred, Borgeby och Flädie måste få en upprustning och modernisering av lärmiljöer både inomhus och utomhus.

Studieresor koncentrationsläger. Alla ska ges möjlighet att åka på studieresor till koncentrationsläger, inte bara de elever som har tur att gå på en skola där rektors budget tillåter studieresa.

Gymnasieskola

Framtida gymnasieskola i Lomma kommun

Liberalerna Lomma-Bjärred är positiva till etablering av gymnasieskola i kommunen och vill att följande ingår i utformandet av gymnasieskola

 • Teoretiska program
 • Internationell inriktning (unik nisch) möjlighet att läsa utomlands en termin i Europa
 • Samarbete med SLU och inriktningar mot gröna och marina näringar
 • Samarbete med det lokala näringslivet
 • Möjliga NIU (Nationella idrottsutbildningar) t.ex. segling, vindsurfing, kite m.m.

Gymnasiesärskola/anpassad gymnasieskola, ville vi liberaler i början av diskussionerna skulle ingå i Lommas gymnasieskola, nu kommer samverkansavtal att skrivas med Lund och gymnasiesärskola för Lommas elever väntas stå klar hösten 2023, och platsen blir Långa Längan på Campus Vipan i Lund.

Fritt Sök ger gymnasieelever i hela Skåne samma möjlighet att komma in på sin drömutbildning och drömskola oavsett vilken kommun de bor i. För att kvaliteten på gymnasieutbildningar ska hållas uppe är konkurrens nödvändig och genom att en av Sveriges bästa skolkommuner i framtiden kommer kunna erbjuda en gymnasieskola kan kvaliteten höjas. Fritt sök är en frihetsreform för Skånes ungdomar som bygger på att din bakgrund inte ska avgöra din framtid. Gymnasieelever gynnas av gränsöverskridande samarbeten, på så vis kan de utbyta erfarenheter och idee’r som berikar både deras utbildning och livsval.

För oss liberaler är det viktigt att Fritt sök kan leva vidare på sikt, visst är det så att även om inte Lomma kommun bygger gymnasium så kommer kommunens ungdomar garanteras plats i Lund och Malmö, men med en period av platsbrist finns det risk att fritt sök återigen blir ifrågasatt.

Idrott kultur och fritid

Idrotts- kultur- och event center i Borgeby

Idrotts- kultur och eventcenter i Borgeby. Det behöver skapas ett centrum/en mötesplats i kommunen där idrotten samlas och större arrangemang för alla kulturella föreningar i kommunen kan erbjudas. En hall som erbjuder 600 personers publik. Anläggningen ska kunna användas till olika typer av event såsom konferens, större event, dansuppvisning, konserter, kulturarrangemang och för idrottsevenemang som kräver större publik kapacitet. Även seniorer SPF m fl, i kommunen ska kunna använda anläggningen i stället för Medborgarhuset.

Vi liberaler vill se ett idrotts-kultur och eventcenter. I Idrottens centrum finns inte bara idrottshall lämpat för flera olika parallellt genomförda aktiviteter utan också • Gym för att kunna använda hallarna i större utsträckning till själva idrotten • Möteslokaler och konferens • Utrymme för externa företag att bedriva ex sjukgymnastik, kiropraktik, massage m.m. • Kontorshotell för idrottsföreningar som kan skapa synergier mellan föreningar för att hålla kostnaderna nere för administration • Café/restaurang/Sportsbar

Höj föreningsbidragen

Höjda föreningsbidrag. För att fortsätta utveckla det ideella föreningslivet. Stödja aktiviteter som främjar gemenskap och ett varierat idrotts och kultur utbud som är tillgängligt för alla.

Motionsplatser sammanlänkat med elljusspår

Bygg fler motionsplatser för alla åldrar Och länka samman med elljusspår. Skapa fler utegym i hela kommunen gärna kombinerat med anlagda löpspår. Uppdatera det befintliga elljusspåret längs med strandpromenaden i Bjärred och delar av Hälsans Stig i Lomma såväl som Bjärred. Förbättra belysning för den senaste hundrastplatsen vid Grönan för att åstadkomma en tryggare plats för alla medborgare, barn som vuxna.

Bygg temalekplats i Bjärred

Bygg temalekplats i Bjärred. Tillgänglig för funktionshindrade och med offentlig toalett.

Långsiktig plan för Bjärehovsområdet

Liberalerna Lomma Bjärred går till val på att i Bjärehovsområdet:

 • Bygga stor samlings och mötesplats
 • Bygga nytt bibliotek och kulturskola
 • Bygga ett nytt högstadium
 • Fullborda planen om en ny idrottshall
 • Bygga en ny förskola i anslutning till Bjärehovskolan
 • Bygga ett trygghetsboende

Liberalerna Lomma-Bjärred vill göra ett rejält omtag kring Bjärehovsområdet som för många utgör Bjärreds hjärta.

Vi vill ersätta nuvarande nedgångna och underdimensionerade bibliotek och kulturskola med nya moderna och ändamålsenliga lokaler på två plan och möjliggöra en större samlingsplats kopplat till dessa båda byggnader.

För närvarande färdigställs ett nytt låg- och mellanstadium för Bjärehovskolan, men det finns inget beslut om att bygga nytt högstadium. Liberalerna Lomma-Bjärred vill även bygga nytt för högstadieeleverna. Även högstadiebyggnaden bör vara på två plan för att ytan ska tas tillvara på ett effektivt sätt.

Vi vill även att antagen plan om en ny idrottshall fullbordas, främst för skolidrotten, men även för att kunna erbjuda idrottsföreningarna mer halltid, som det finns stort behov av.

Vi vill att det byggs en ny förskola i anslutning till Bjärehovskolan för att ersätta i eftersatta lokaler/miljöer som Äppelgårdens och Trollets förskola. När dessa förskolor rivs frigörs utrymme som vi vill använda till att bygga trygghetsboende för äldre, som vill ha nära till kommunal service och butiker i Bjärreds centrum.

Kommunal service och förvaltning i Bjärred och Borgeby

Liberalerna förespråkar att delar av förvaltningar flyttas till Bjärred och Borgeby, exempelvis kontaktcenter i Bjärred, biståndshandläggare inom äldreomsorgen, kultur och fritidsförvaltningen till idrotts-kultur och eventcenter i Borgeby.

En kommun för alla

Större andel hyresrätter

Minst 20% hyresrätter vid nybyggnation. Du som kommuninvånare ska kunna välja boendeform, om du av olika skäl vill bo i hyresrätt ska du kunna välja att göra så. Du ska kunna bo kvar i kommunen om livet tar sig en oväntad vändning, eller vill hitta en lägenhet när villan känns för stor.

Nystart i kommunens företagsarbete

Lomma behöver en nystart i relationen mellan kommunen och dess företagare. Liberalerna Lomma-Bjärred går därför till val på att införa en näringslivsstrateg samt företagslotsar som är fullt ut finansierade av kommunen. Näringslivsstrategen ska jobba uppsökande för att skapa nyetableringar av företag i kommunen Företag ska vilja etablera sig i och handla med Lomma kommun, det vill vi få till genom att;

 • Aktivt informera kring de nya reglerna som ger mindre företag möjlighet att gå ihop och som grupp lämna anbud på kommunens upphandlingar.
 • Främja lokala företag vid inköp i den mån det är möjligt.
 • Inkorporera kommunens företag mer i planprocessen för att hitta synergieffekter och möjliggöra för en mer långsiktig planering.
 • Införa en kommunpolicy som informerar om och förbättrar kommunens arbete med företag.
 • Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv så att unga tidigt ska få kontakt med lokala företag genom exempelvis feriearbete och prao-platser.

Servicen ska också förbättras till företagen med hjälp av årliga företagsundersökningar och förbättringsmål.

Liberalerna välkomnar alla företag till kommunen; alltifrån gröna näringar, tillverkande företag, teknikbolag och startups till butiker, caféer och restauranger.

Sommaren 2022 blir entreprenörsprogram för unga verklighet i Lomma kommun, detta har Liberalerna Lomma-Bjärred arbetat för sedan ett år tillbaka och nu äntligen får tio till femton unga mellan 16 och 19 möjlighet att ansöka om att få driva en egen företagsidé. Som sommarentreprenör får den unga två veckors kick-off med inspiratör och startbidrag. Entreprenörskap och företagsamhet ska alltid löna sig i Lomma kommun.

Liberalerna kan samtala och söka lösningar med alla partier i sakfrågor, men Liberalerna i Lomma kommun och på riksplan kommer inte att ingå i ett styre/regering som inbegriper Sverigedemokraterna.

Du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv, ha dina egna drömmar och kunna jobba för att de ska bli verklighet. Det är frihet, och det är vad liberalism handlar om.

 

Läs mer: Självständigt L avviker från allianslinje, nej till rivning av kommunhus, lokalisering av gymnasieskola behöver utredas mer, nej kulturhus/kulturport i Bjärred 

Högre andel hyresrätter behövs för invånarnas skull 

Liberala segrar i 2022 års Alliansbudget 

Satsa på livskvalitet för äldre och bygg trygghetsboende på Bjärreds vångar och Alnarp 

Nej, till besparing i äldreomsorgen och satsa på livskvalitet för äldre 

Erfarenhet och kompetensutvecklings ska höja kvaliteten i äldreomsorgen 

Nej till pengar till niors demokratiresor 

Aktuella frågor ”Barnkonventionen måste ligga till grund för beslut som rör flyktingfamiljer” 

Ställ om, inte in – barns liv går inte i repris