Se alla

Aktuella frågor ”Barnkonventionen måste ligga till grund för beslut som rör flyktingfamiljer.”

Två år är alldeles för kort tid för många nyanlända att hinna skaffa sig ett arbete, skriver tre företrädare för Liberalerna i Lomma kommun.

Det är omöjligt att försvara att Lomma kommun, som flera gånger fått utmärkelsen att ha ”Sveriges bästa skola”, inte ska bidra till att alla barn integreras, skriver tre företrädare för Liberalerna i Lomma kommun.

Socialnämnden i Lomma kommun beslutade på måndagen att pausa ärendet om att alla nyanlända flyktingfamiljer ska tvingas lämna sin bostad efter två år med hänvisning till att det behövs ett bättre beslutsunderlag. Gott så.

Liberalerna i Lomma-Bjärred vill att ett nytt förslag ska tas fram där man införlivar barnkonventionen och möjliggör att barn kan gå kvar i för- och grundskolan i Lomma kommun och behålla sina sociala nätverk. Rättigheten till rimligt pendlingsavstånd och skolskjuts ska också gälla alla barn.

Två år är alldeles för kort tid för många nyanlända att hinna skaffa sig ett arbete. Bostad är inte heller lätt att hitta även om man har ett jobb. Ytterst handlar det om vilket ansvar styrande politiker tar för alla invånare samt vilken integrationspolitik som ska föras i Sverige.

Barnkonventionen inkorporerades i svensk lag den 13 juni 2018 och träder i kraft den 1 januari 2020. Lagen innebär ett förtydligande att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Vad detta innebär för Lomma kommuns barn måste utredas.

I barnkonventionen står: ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Enligt förslaget som låg på socialnämndens bord görs det om man avvisar familjer vid terminsavslut. För samhället i stort är detta ingen hållbar lösning. Man lämpar över kostnader och ansvar på andra kommuner som redan tar emot många nyanlända.

I realiteten innebär detta att barn kastas in i en flyttkarusell mellan vandrarhem, husvagn och andra typer av temporära boenden. Tillvaron blir mycket osäker, med ständig risk för att sociala nätverk och skolgång slås sönder.

Barnkonventionen slår vidare fast att barn har rätt till en bostad, trygghet och skola. Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter ska rätten till bostad tolkas som en rätt att bo någonstans i trygghet, fred och under värdiga former. En osäker boendesituation kan få negativa konsekvenser för barns utbildning och fysiska och psykiska hälsa.

Barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen ger inte heller ett tillräckligt skydd mot hemlöshet, osäkra boendeförhållanden eller avhysningar av barnfamiljer. Barnets bästa med stöd av socialtjänstlagen är inte alltid utslagsgivande vid bedömningar av bistånd som rör ett barns boende. Om barnkonventionen kan vara det återstår att se.

Antalet flyktingar som kommit till Sverige har varit stort. Under 2015 kom 160 880 asylsökande, varav 70 835 var barn och 35 370 var ensamkommande barn under 18 år. I Sverige har vi nu kommit till ett vägskäl. Ska kommuner ducka för utmaningen eller ska de ta ansvar för hela Sveriges integration?

För att kunna försörja sig själv krävs det att man får en bra skolgång. För barn som kommer från krigszoner och precis har börjat lära sig svenska och kommit in i sociala nätverk får ett uppbrott ofta svåra effekter. Om politiker vill att människor ska bli självförsörjande – och det vill vi Liberaler – så måste politiken ge alla barn goda förutsättningar.

Det är omöjligt att försvara att Lomma kommun, som flera gånger blivit utnämnd till att ha ”Sveriges bästa skola”, inte ska bidra till att alla barn integreras.

Komplexa frågor kräver väl genomarbetade förslag, samlade lösningar och god framförhållning. Detta innebär också att vi måste börja bygga billigare boenden för alla medborgare så att en pappa som skiljt sig kan bo kvar, en mamma som förlorat jobbet kan hitta en bostad och en ung människa som fått sitt första jobb har en chans att bosätta sig i Lomma.

Ska man få till stånd en verklig integration måste man börja med barnen. Gör om, gör rätt – och sätt barnets bästa främst.

Sandra Pilemalm, ordförande för Liberalerna Lomma-Bjärred och ledamot av kommunstyrelsen i Lomma kommun.

Gun Larsson, ledamot (L) i barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Christian Kampmann, ersättare (L) i socialnämnden i Lomma kommun.