Se alla

Vägen fram till gymnasieskola och kommunhus - tidslinje med protokoll

Frågan om nytt gymnasium och kommunhus har planerats och utretts i flera år. Men i sista stund växer nu motståndet. Kommunhuset är utrymt på personal och tömt på inventarier.

Detta har hänt:

 • Juni 2020 Beslut om fördjupad utredning avseende förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun s.14 → protokoll 
 • December 2020: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till slutsatserna i slutrapporten, utredning avseende förutsättningarna för att etablera gymnasieskola i Lomma kommun 2020-12-08. Se s.12 → protokoll

Protokollsanteckning L: Gun Larsson (L) önskar föra nedanstående till protokollet:

Jag, Gun Larsson, Liberalerna, står bakom förvaltningens förslag till beslut angående gymnasieutredningen men jag står inte bakom vice ordförande Lena Wahlgrens (M) och BUNs yrkande eftersom jag tycker att utredningen är välgjord men samtidigt väcker många stora och viktiga frågor att ta ställning till.

 • Våren 2021: En utredning föreslår att ett gymnasium för cirka 800 elever byggs någonstans i kommunen.
 • September 2021: Kommunfullmäktige beslutar att ett gymnasium ska byggas se s.23 → protokoll

L protokollsanteckning

 • November 2021: Kommunstyrelsen beslutar att placera gymnasiet i kommunhuskvarteret och samordna med bygget av ett nytt kommunhus. L röstar nej och reserverar sig. Se s.38 →protokoll 

L protokollsanteckning    

Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola 2021-11-17:

Jag yrkar på avslag gällande godkännande av lokaliseringsutredning av gymnasieskola, då betygsättning utifrån samhällsnytta och verksamhet oavsett tjänstemännens profession och domänkunskap måste ses som en partsinlaga och inget som ensidigt ska styra placering av gymnasieskola. Vidare är det också viktigt att arbeta vidare med hur skolan får en stark attraktionskraft hos elever och lärare innan lokalisering avgörs.

Sandra Pilemalm (L)

L protokollsanteckning

Start PM för exploatering del av Lomma 34:1 m.fl. i Lomma kommunhuskvarteret Jag yrkar på återremiss på Start PM då alternativa placeringar för hela eller delar av kommunhusets verksamhet inte utretts. Dessutom sammanblandas principbeslut om ja till gymnasieskola och ja till ett nytt kommunhus med att det är liktydigt att ett ja till gymnasieskola är likställt med ja till nytt kommunhus. Det behövs mer tid för att hinna analysera vad för typ av gemensamma lokaler kommunens verksamheter kopplat till kommunhus är i behov av och det behöver analyseras om en del av dessa lokaler ska finnas i norra kommundelen. Mitt och Liberalerna Lomma-Bjärreds antagande är att det är önskvärt att mer kommunal service kan ges medborgarna på plats även i norra kommundelen. Lokaler för kommunal verksamhet gäller långt fram i tiden och det är därför viktigt att många olika perspektiv ges möjlighet att föras fram kring framtidens arbets- och mötesplatser. Jag vill också se en utredning kring om delar av kommunhuset kan göras om till bostäder t.ex. trygghetsboende för äldre.

Sandra Pilemalm (L)

 • Maj 2022 rivning av kommunhuset beviljas, se → protokoll

Utdrag ur L’s protokollsanteckning signerad Mattias Olsson:

Jag röstade för att bevilja rivningslov, eftersom lagen inte ger MBN möjlighet att neka detta. Däremot menar jag att Lomma kommun inte bör utnyttja detta rivningslov. Liberalerna är positiva till etablerandet av en gymnasieskola i Lomma kommun. Detta kan dock göras utan rivning av kommunhuset Alternativ placering av gymnasieskolan till kommunhustomten bör utredas mer. Rivning av kommunhuset är inte nödvändigt för att etablera gymnasieskola eller för att tillhandahålla lämpliga lokaler för kommunförvaltningen. Alternativ till rivning bör utredas. Är det möjligt att renovera och rusta upp kommunhuset? Detta har troligen miljömässiga och ekonomiska fördelar. Liberalerna menar att det bör utredas innan rivning inleds. 

 • Maj 2022 samrådsmöte i ett fullsatt kommunhus angående kommunhuskvarteret (bland annat gymnasieskola och kommunhus)
 • September 2022: Kommunalval och möjlighet att välja parti utifrån bland annat inställning till projektet. Någon större debatt märks dock inte och fullmäktiges majoritet förblir ungefär som innan valet.

Efter valet sluter Liberalerna upp bakom allianslinjen och beslutet att samlokalisera gymnasieskola och kommunhus.

Sandra Pilemalm, lokal partiledare för L, anser inte att partiet brutit några vallöften.

– Vi har varit tydliga i våra inlägg och annonser. Vi gick till val på etablering av gymnasieskola. Vi har aldrig gått till val på att riva upp beslutet om samordnad gymnasieskola och kommunhus, säger hon och fortsätter:

– Vi har accepterat att beslutet 2021 blev som det blev. Om vi ska vara med i alliansen och en del av styret kan vi inte motarbeta det i en av de största frågorna.

 • September 2023: Kommunfullmäktige beslutar den 28 september att anta den nya detaljplanen (Lomma 34:1 m.fl.) som krävs för att inleda genomförandet av bygget. Se s.12 → protokoll
 • Hösten 2023:Utflyttningen från kommunhuset inleds. Val av entreprenör för bygget görs, men sedan upphandlingen överklagats pausas beslutet, i december godkänner förvaltningsrätten upphandlingen av nytt kommunhus och gymnasieskola.
 • Januari 2024 Avtal signerat med byggentreprenör Nimab för kommunhuskvarteret, se inlägg Lomma kommuns hemsida → avtal signerat  
 • Våren 2024 Ett folkinitiativ med lydelsen ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas” samlar 2204 namnunderskrifter, tillräckligt för att frågan om folkomröstning ska lyftas i kommunfullmäktige.
 • Den 28 februari tar ledamöter i kommunstyrelsen och den 14 mars 2024 tar ledamöter i kommunfullmäktige ställning till om det ska folkomröstas om ”Jag vill att beslutet från fullmäktige den 28 september 2023 att bygga ny gymnasieskola och kommunhus ska upphävas”.

Liberalerna Lomma-Bjärred kommer att rösta nej till folkomröstning med hänvisning till att folkinitiativet kommer försent. Högst troligt kommer kommunhuset att vara i rivningsskede när folkomröstningen äger rum.

Ställningstagandet innebär inte per automatik att Liberalerna Lomma-Bjärred är emot folkomröstningar. Folkinitiativet gällande om kommunhus och gymnasieskola ska etableras i Lomma i kommunhuskvarteret är exempel på en fråga där vi högst troligt sagt ja till folkomröstning om det kommit i ett tidigare skede. Folkomröstningar är traditionellt sätt proaktiva inte retroaktiva.

I arbetet med det förstärkta folkinitiativet som det fattades beslut om 2010, står mycket tänkvärt att ”Sannolikt kommer färre ”retroaktiva” folkinitiativ att väckas om kommunen eller regioner har en aktiv dialog med medborgarna och kontinuerligt inhämtar deras synpunkter i olika frågor – och till färre folkinitiativ överhuvud taget.”